CNA Modena - Menu 

CNA World

È il nuovo servizio pensato dalla CNA di Modena per rispondere alle esigenze dei lavoratori stranieri e dei datori di lavoro che hanno a che fare con le pratiche per l’immigrazione (richieste e rinnovi permessi di soggiorno, ricongiungimenti famigliari, cittadinanza …ed altro ancora…).

  SEDE DI VIA VIGNOLESE, 849 (C.C. I GELSI) – MODENA: Martedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
  (Tel. 059.3687025)
  SEDE DI VIALE CORASSORI, 72 – MODENA: Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
  (Tel. 059.7476778)

News

Il Servizio


Presso il nostro sportello, è possibile ricevere informazioni e assistenza riguardo a pratiche su:

 • l’avvio di impresa da parte di cittadini stranieri;
 • istanze e rinnovi di documenti di soggiorno per motivi di lavoro;
 • istanze e rinnovi di permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare;
 • richiesta di carta di soggiorno.

La CNA di Modena aderisce al protocollo provinciale d’intesa in materia d’immigrazione; inoltre ha un proprio rappresentante nella Consulta Provinciale e nel Consiglio Territoriale per l’immigrazione.

La grande sfida a cui siamo chiamati nel prossimo futuro, è di saper riconoscere e cogliere le opportunità legate al fenomeno migratorio e a una futura società multietnica. La CNA di Modena, da sempre a fianco degli imprenditori nelle sfide del futuro, propone oggi un nuovo servizio, pensato e indirizzato ai diversi soggetti della scena economica:

 • Al CITTADINO STRANIERO che intende intraprendere un’attività di lavoro autonomo, CNA WORLD offre un servizio di orientamento, consulenza e assistenza per il disbrigo delle pratiche amministrative
 • Al DATORE DI LAVORO che si avvale della collaborazione di lavoratori stranieri, CNA WORLD offre assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative
 • Al LAVORATORE STRANIERO, CNA WORLD offre assistenza per pratiche riguardanti l’immigrazione, come permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari
 • A TUTTI I CITTADINI EXTRA-UE, CNA WORLD mette a disposizione consulenza e assistenza per pratiche inerenti all’immigrazione

CNA World – Via Vignolese, 849 – Modena
Roberto Botti (responsabile) tel. 059 368.72.11 mail bottiro@mo.cna.it
Federica Federzoni tel 059 368.70.25 cnaworldmodena@mo.cna.it

CNA World Vignola – via Falcone e Borsellino, 91 – Vignola
Alisa Dabbous tel. 059 78.07.88 mail: cnaworldvignola@mo.cna.it

AL

Eshtë shërbimi i ri i menduar nga CNA e Modenas për t’iu përgjigjur kërkesave të punëtorëve të huaj dhe punëdhënësve, të cilët kanë të bëjnë me procedurat e emigracionit. Pranë sportelit tonë, do të mund të marrësh informacione dhe ndihmë përsa i përket këtyre procedurave:

 •  themelimin e një ndërmarrjeje nga ana e qytetarëve të huaj
 • kërkesa dhe rinovime të dokumentave të qëndrimit për arsye pune
 •  kërkesa dhe rinovime të lejeve të qëndrimit për bashkim familjar
 • kërkesë për kartën e qëndrimit
  CNA e Modenas i përmbahet protokollit provincial përsa i përket çështjeve të emigracionit; për më tepër ka një përfaqësues të saj në Konsultën Provinciale dhe në Këshillin Territorial për emigracionin.

Sfida e madhe të cilën do të na duhet ta përballojmë në të ardhmen e afërt është ajo që të dimë të njohim dhe të shfrytëzojmë mundësitë që lidhen me fenomenin e emigrimit dhe me një shoqëri të ardhme multi-etnike.

CNA e Modenas, gjithmonë përbri biznesmenëve në sfidat e së ardhmes, propozon sot një shërbim të ri, të menduar dhe të adresuar në drejtim të subjekteve të ndryshme të skenës ekonomike.

 • QYTETARIT TE HUAJ që ka për synim të fillojë një aktivitet pune të pavarur, CNA WORLD i ofron një shërbim orientimi, konsulence dhe ndihme për të kryer procedurat administrative
 • PUNEDHENESIT që shfrytëzon bashkëpunimin me punonjësit e huaj, CNA WORLD i ofron ndihmë për të kryer procedurat administrative
 • PUNONJESIT TE HUAJ, CNA WORLD i ofron ndihmë për procedurat që kanë të bëjnë me emigrimin, si lejet e qëndrimit dhe bashkimet familjare
 • TE GJITHE QYTETAREVE EXTRA-BASHKIM EUROPIAN, CNA WORLD u vë në dispozicion konsulencën dhe ndihmën për procedurat që kanë të bëjnë me emigracionin

CNA World – Via Vignolese, 849 – Modena
Roberto Botti (project manager) tel. 059 368.72.11 mail bottiro@mo.cna.it
Federica Federzoni tel 059 368.70.25 cnaworldmodena@mo.cna.it

CNA World Vignola – via Falcone e Borsellino, 91 – Vignola
Alisa Dabbous tel. 059 78.07.88 mail: cnaworldvignola@mo.cna.it

AR

الخدمة الجديدة المبتكرة من CNA في مودينا من أجل تلبية حاجة العمّال الأجانب وأرباب العمل، ممن يحتاجون إلى إجراء المعاملات المتعلقة بالهجرة.
لدى مكتبنا، يمكنك الحصول على الإستعلامات والمساعدات في كل ما يتعلق بالمعاملات التالية:
• فتح شركات جديدة من قبل المواطنين الأجانب
• طلب وتجديد مستندات إذن الإقامة لدواعي العمل
• طلب وتجديد إذن الإقامة للالتحاق العائلي
• طلب بطاقة الإقامة
ونحن مدعوين لمواجهة التحدي في المستقبل القريب وذلك بمعرفة كيفية احتواء ظاهرة الهجرة والتطلع إلى مجتمع متعدد الجنسيات.
تشارك CNA في مودينا ببروتوكول شؤون الهجرة؛ بالإضافة إلى ذلك، لديها ممثلها الخاص في المستشارية الإقليمية وفي مجلس الهجرة الإقليمي.
إن النقابة الوطنية للحرفين CNA في مودينا، كانت دوماً بجانب أصحاب الأعمال في مواجهة تحديات المستقبل، وهي اليوم تقدّم خدمة جديدة موجهة إلى شرائح عديدة في القطاع الإقتصادي:
• إلى المواطن الأجنبي الذي يرغب ببدء عمل حرّ، CNA WORLD تقدّم خدمة التوجيه والإستشارة والمساعدة للقيام بالمعاملات الإدارية
• إلى ربّ العمل الذي يستخدم العمال الأجانب، CNA WORLD تقدّم المساعدة للإسراع بالمعاملات الإدارية
• إلى العامل الأجنبي، CNA WORLD في مودينا، تقدّم المساعدة للقيام بالمعاملات التي تتعلق بالهجرة، مثل إذن الإقامة والالتحاق العائلي
• إلى جميع المواطنين الغير منتمين لدول الإتحاد الأوربي، CNA WORLD تقدّم خدمة الإستشارة والمساعدة لإجراء المعاملات التي تتعلق بالهجرة

CNA World – Via Vignolese, 849 – Modena
Roberto Botti (project manager) tel. 059 368.72.11 mail bottiro@mo.cna.it
Federica Federzoni tel 059 368.70.25 cnaworldmodena@mo.cna.it

CNA World Vignola – via Falcone e Borsellino, 91 – Vignola
Alisa Dabbous tel. 059 78.07.88 mail: cnaworldvignola@mo.cna.it

CN

位于 Modena 的 CNA 想到一项新的服务,根据外国劳工和雇主的需求,为他们解答有关移民方面的事宜。 在我们的服务处,移民可以获得以下的援助和咨询 :

 • 外国公民在意大利成立公司
 •  要求和延续工作居留
 •  要求和延续家属团聚的居留
 • 申请长期居留
  Modena 的 CNA 支持省内为移民所协议的议定书,并在省委员会和区议会内安排专门为移民服务的代表。

正如我们所说的,在不久的将来我们要面对的大挑战,就是要懂得如何去确认移居者和接受未来多种族化的社会现象。 Modena 的 CNA 按照一贯的作风,与企业家携手面对未来的挑战,考虑到以下几种不同的经济背景人士,特别为他们建议一项新的服务 :

 •  外国公民,有意创办个人业务, CNA WORLD 可以为他们提供经营管理方面的指引,顾问和辅助服务。
 • <雇主 ,有意使用外国劳工, CNA WORLD 可以为他们提供管理和执行方面的辅助。
 • 外国劳工 , CNA WORLD 可以为他们提供有关移民问题的辅助,例如工作居留证和申办家属团聚。
 • 非欧盟国家的公民, CNA WORLD 可以为他们提供有关移民问题的辅助和顾问服务

CNA World – Via Vignolese, 849 – Modena
Roberto Botti (project manager) tel. 059 368.72.11 mail bottiro@mo.cna.it
Federica Federzoni tel 059 368.70.25 cnaworldmodena@mo.cna.it

CNA World Vignola – via Falcone e Borsellino, 91 – Vignola
Alisa Dabbous tel. 059 78.07.88 mail: cnaworldvignola@mo.cna.it

FR

C’est le nouveau service de la CNA de Modène pour répondre aux exigences des travailler étrangers et des employeurs, qui doivent préparer les documents demandés dans le dossier pour l’immigration. Nos services peuvent vous fournir des informations et de l’assistance concernant les démarches et les documents pour:

 • la création d’une entreprise de la part des ressortissants étrangers
 •  la demande et le renouvellement des documents de séjours pour motifs de travail
 •  la demande et le renouvellement du permis de séjour pour le regroupement familial
 • la demande d’une carte de séjour

La CNA de Modène adhère au protocole provincial d’entente en matière d’immigration; elle dispose aussi de son propre représentant auprès de la Chambre de Consultation Provinciale et du Conseil Territorial pour l’immigration.

Le grand défi qui nous attend dans le futur est de savoir reconnaître et cueillir les opportunités liées au phénomène migratoire et à une future société multiethnique.

La CNA di Modène, depuis toujours aux côtés des entrepreneurs dans les défis du futur, propose aujourd’hui un nouveau service, pensé et adressé aux différents sujets de la vie économique :

 • Au RESSORTISSANT ETRANGER qui a l’intention d’entreprendre une activité autonome de travail, CNA WORLD offre un service d’orientation, conseil et assistance pour les démarches administratives
 • A l’ EMPLOYEUR qui désire bénéficier de la collaboration de travailleurs étrangers, CNA WORLD offre son assistance pour les démarches administratives
 • Au TRAVAILLEUR ÉTRANGER, CNA WORLD offre son assistance pour les démarches concernant l’immigration, comme les permis de séjour et le regroupement familial
 • A TOUS LES RESSORTISSANTS EXTRA-UE, CNA WORLD met à leur disposition le conseil et l’assistance pour les démarches concernant l’immigration

CNA World – Via Vignolese, 849 – Modena
Roberto Botti (project manager) tel. 059 368.72.11 mail bottiro@mo.cna.it
Federica Federzoni tel 059 368.70.25 cnaworldmodena@mo.cna.it

CNA World Vignola – via Falcone e Borsellino, 91 – Vignola
Alisa Dabbous tel. 059 78.07.88 mail: cnaworldvignola@mo.cna.it

EN

This is the new service created by CNA of Modena to assist foreign workers and employees who need to deal with immigration formalities. There is now an office where you can obtain information and help about:

 • how to set up a company if you are a foreign citizen
 • renewals and applications for residence permits for work purposes
 • renewals and applications for residence permits to reunite families
 • residence card applications

Modena’s CNA department subscribes to the provincial memorandum of understanding concerning immigration matters. CNA also has a representative in the Provincial Council and Territorial Council for immigration.
CNA of Modena, which has always backed entrepreneurs in challenges projected towards the future, is now proposing a new service, created and designed for the various players on the economic scene:

 • For the FOREIGN CITIZEN who intends to take up self-employment, CNA WORLD offers a service that provides guidance, advice and assistance for dealing with administrative formalities
 • For the EMPLOYER who offers employment to foreign workers, CNA WORLD provides assistance for dealing with administrative formalities
 • For the FOREIGN WORKER, CNA WORLD provides assistance when dealing with immigration formalities such as residence permits and for reuniting families
 • For all NON-EUROPEAN CITIZENS, CNA WORLD provides assistance and advice about immigration formalities

CNA World – Via Vignolese, 849 – Modena
Roberto Botti (project manager) tel. 059 368.72.11 mail bottiro@mo.cna.it
Federica Federzoni tel 059 368.70.25 cnaworldmodena@mo.cna.it

CNA World Vignola – via Falcone e Borsellino, 91 – Vignola
Alisa Dabbous tel. 059 78.07.88 mail: cnaworldvignola@mo.cna.it

ES


Es el nuevo servicio creado por la CNA de Módena para responder a las exigencias de los trabajadores extranjeros y de los empleadores, que deben efectuar trámites relativos a la inmigración.

En nuestras ventanillas, podrán recibir informaciones y asistencia sobre los trámites de:
 creación de empresas por parte de ciudadanos extranjeros
 instancias y renovación de documentos de residencia por motivos de trabajo
 instancias y renovación de permisos de residencia por reunión familiar
 solicitud de documento de residencia
La CNA de Módena adhiere al protocolo provincial en materia de inmigración; además cuenta con un representante en el Consejo Provincial y en el Consejo Territorial para la inmigración.
El gran desafío que deberemos acometer en el futuro inmediato es el de saber reconocer y acoger las oportunidades relacionadas con el fenómeno migratorio y con una futura sociedad multiétnica.

La CNA de Módena, siempre junto a los empresarios en sus desafíos, propone hoy un nuevo servicio, pensado y orientado a los diversos sujetos del escenario económico:
 Al CIUDADANO EXTRANJERO que desea iniciar una actividad de trabajador autónomo, CNA WORLD ofrece un servicio de orientación, asesoramiento y asistencia para efectuar los trámites administrativos.
 Al EMPLEADOR que cuenta con trabajadores extranjeros, CNA WORLD ofrece asistencia para efectuar los trámites administrativos.
 Al TRABAJADOR EXTRANJERO, CNA WORLD ofrece asistencia para los trámites relativos a la inmigración, como los permisos de residencia y permisos por reunión familiar.
 A TODOS LOS CIUDADANOS EXTRA-UE, CNA WORLD ofrece asesoramiento y asistencia para los trámites inherentes a la inmigración
CNA World – Via Vignolese, 849 – Modena
Roberto Botti (project manager) tel. 059 368.72.11 mail bottiro@mo.cna.it
Federica Federzoni tel 059 368.70.25 cnaworldmodena@mo.cna.it

CNA World Vignola – via Falcone e Borsellino, 91 – Vignola
Alisa Dabbous tel. 059 78.07.88 mail: cnaworldvignola@mo.cna.it

RU

Новая служба организована Конфедерацией CNA города Модена для оказания содействия иностранным работникам и работодателям, нуждающимся в подготовке иммиграционных документов.

В нашем офисе Вы можете получить необходимую информацию и помощь по оформлению следующей документации:
 открытие иностранными гражданами собственного бизнеса (l’avvio di impresa)
 заявления на получение и на возобновление документов, дающих право на жительство (documenti di soggiorno) в связи с осуществлением трудовой деятельности
 заявления на получение и на возобновление вида на жительство (permesso di soggiorno) для воссоединения семьи
 запрос на получение вида на жительство долгосрочного действия (carta di soggiorno)
CNA Модены полностью поддерживает положения протокола о намерениях Провинции по вопросам иммиграции, а также имеет собственного представителя иммиграционной службы в Совете Провинции (Consulta Provinciale) и в Территориальном Совете (Consiglio Territoriale).

Новая служба организована Конфедерацией CNA города Модена для оказания содействия иностранным работникам и работодателям, нуждающимся в подготовке иммиграционных документов.

В нашем офисе Вы можете получить необходимую информацию и помощь по оформлению следующей документации:
 открытие иностранными гражданами собственного бизнеса (l’avvio di impresa)
 заявления на получение и на возобновление документов, дающих право на жительство (documenti di soggiorno) в связи с осуществлением трудовой деятельности
 заявления на получение и на возобновление вида на жительство (permesso di soggiorno) для воссоединения семьи
 запрос на получение вида на жительство долгосрочного действия (carta di soggiorno)
CNA Модены полностью поддерживает положения протокола о намерениях Провинции по вопросам иммиграции, а также имеет собственного представителя иммиграционной службы в Совете Провинции (Consulta Provinciale) и в Территориальном Совете (Consiglio Territoriale).
CNA World – Via Vignolese, 849 – Modena
Roberto Botti (project manager) tel. 059 368.72.11 mail bottiro@mo.cna.it
Federica Federzoni tel 059 368.70.25 cnaworldmodena@mo.cna.it

CNA World Vignola – via Falcone e Borsellino, 91 – Vignola
Alisa Dabbous tel. 059 78.07.88 mail: cnaworldvignola@mo.cna.it

CNA Modena - Via F. Malavolti, 27 - 41122 Modena (MO)
Tel 059.418111 - Fax 059.418199 - C.F. 80008070361
info@mo.cna.it - cnaassociazionemodena@cert.cna.it
Privacy Policy
Informativa utilizzo cookies

Powered by
SIXTEMA spa